پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400
رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 فناوري اطلاعات برنامه نويسي php 1025 hamaiesh-sara-asrar ليسانس 9 10 19 617,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 1026 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 7 8 16 405,720 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 1027 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 0 17 17 460,350 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 فناوري اطلاعات برنامه نويسي vb.net 1028 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 5 6 10 279,360 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 فناوري اطلاعات برنامه نويسي windows application 1029 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 7 9 16 423,720 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان Delphi 1030 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 5 6 11 305,120 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان java 1031 hamaiesh-sara-asrar ليسانس 5 7 13 432,360 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-fox pro 1032 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 6 8 14 366,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
9 فناوري اطلاعات برنامه نويسي HTMLبراي طراحي صفحات 1033 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 9 11 20 521,100 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
10 فناوري اطلاعات برنامه نويسي ويژوال بيسيك مقدماتي 1034 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 11 15 26 570,150 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
11 فناوري اطلاعات تحليلگر Abaqus 1035 hamaiesh-sara-asrar ليسانس فني 3 4 7 191,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
12 فناوري اطلاعات تعمير كار عمومي رايانه شخصي 1036 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 23 32 56 1,337,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
13 فناوري اطلاعات تكنسين امنيت سيستم هاي linux 1037 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 7 16 23 804,320 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
14 فناوري اطلاعات تكنسين برنامه نويس oo باC++ 1038 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 3 6 9 311,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
15 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني برنامه كاربردي كاربران 1039 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 4 4 8 275,330 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
16 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني سيستم عامل كاربران(MS) 1040 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 5 8 13 446,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
17 فناوري اطلاعات تكنسين تجهيزات شبكه هاي كوچك 1041 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 7 10 17 576,480 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
18 فناوري اطلاعات تكنسين شبكه هاي كامپيوتري بيسيم 1042 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 3 6 9 314,060 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
19 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي امنيت شبكه 1043 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 3 6 9 307,410 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
20 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري 1044 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 4 5 9 320,710 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
21 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باmultimedia 1045 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 6 8 14 477,740 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
22 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باPHP 1046 hamaiesh-sara-asrar ليسانس 5 6 11 389,210 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
23 فناوري اطلاعات توسعه دهنده وب با cold fusion 1047 hamaiesh-sara-asrar ليسانس 7 7 14 491,040 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
24 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي با Authorware 1048 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 4 8 11 310,040 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
25 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي 1049 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 35 41 76 1,757,375 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
26 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي 1050 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 32 26 59 1,326,576 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
27 فناوري اطلاعات رايانه كار (Oracle)Oracle 1051 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 4 5 8 240,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
28 فناوري اطلاعات رايانه كار CIW 1052 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 10 149 158 4,587,375 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
29 فناوري اطلاعات رايانه كار director mx 1053 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 4 5 9 255,380 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
30 فناوري اطلاعات رايانه كار Firework mx 1054 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 2 6 8 222,160 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
31 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 1 1055 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 3 8 11 315,450 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
32 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 2 1056 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 2 2 4 110,820 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
33 فناوري اطلاعات رايانه كار MS-outlook 1057 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 1 1 2 43,480 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
34 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 1058 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 1 2 3 78,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
35 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 1059 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 1 2 3 78,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
36 فناوري اطلاعات رايانه كار TCP/IP 1060 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 1 2 3 78,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
37 فناوري اطلاعات رايانه كار VISUAL INTERDEV 1061 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 6 6 12 335,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
38 فناوري اطلاعات رايانه كار تدوين فيلم وصدا با ssp 1062 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 13 21 553,920 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
39 فناوري اطلاعات رايانه كار نرم افزار power point 1063 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 1 1 2 51,410 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
40 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS 1064 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 1 2 3 82,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
41 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS 1065 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 1 2 3 82,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
42 فناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه 1066 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 15 23 597,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
43 فناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحات وب 1067 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 7 15 21 565,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
44 فناوري اطلاعات طراح وتحلیلگر عمومی سیستم ها 1068 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 11 15 520,070 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
45 فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی sql server ,Access 1069 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 10 11 21 471,705 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
46 فناوري اطلاعات کاربر رایانه 1070 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 13 20 33 735,408 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
47 فناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداری 1071 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 16 24 552,338 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
48 فناوري اطلاعات کارور 3DSmax 1072 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 11 16 27 726,525 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
49 فناوري اطلاعات کارور Access 1073 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 6 11 305,120 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
50 فناوري اطلاعات کارور AUTO CAD 1074 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 6 6 12 328,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
51 فناوري اطلاعات کارور coreldraw 1075 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 3 4 7 190,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
52 فناوري اطلاعات کارور dremweaver 1076 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 3 5 8 219,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
53 فناوري اطلاعات کارور ECDL CAD 1077 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 3 6 152,560 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
54 فناوري اطلاعات کارور EXCEL 1078 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 5 8 219,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
55 فناوري اطلاعات کارور flash 1079 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 6 11 258,304 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
56 فناوري اطلاعات کارور free hand 1080 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 6 11 286,050 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
57 فناوري اطلاعات کارور logic work 1081 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 1 2 3 76,280 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
58 فناوري اطلاعات کارورphoto shop 1082 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 3 5 8 231,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
59 فناوري اطلاعات کارور premiere 1083 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 2 3 6 160,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
60 فناوري اطلاعات کارور protel 1084 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 1 2 3 76,280 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
61 فناوري اطلاعات کارور unix 1085 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 4 3 7 182,440 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
62 فناوري اطلاعات کارور word 1086 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 3 5 8 219,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
63 فناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 1087 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 2 5 7 185,690 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
64 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه 1088 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 5 10 257,050 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
65 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی 1089 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 5 10 258,725 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
66 فناوري اطلاعات متخصص perl برای توسعه وب 1090 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 11 17 28 906,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
67 فناوري اطلاعات مدیر apache tomcat web 1091 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 6 9 302,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
68 فناوري اطلاعات مدیر ISP مراکزIT تحت unix/linux 1092 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 1 2 4 118,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
69 فناوري اطلاعات مدیر sql server 1093 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 10 17 549,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
70 فناوري اطلاعات مدیر زنجیره پشتیبان(scm) 1094 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 7 13 435,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
71 فناوري اطلاعات مدیر سرویس دهنده مایکرو سافت 1095 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 14 16 30 1,014,720 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
72 فناوري اطلاعات مدیر عمومی پروژه کامپیوتر وIT 1096 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 10 17 576,480 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
73 فناوري اطلاعات مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر 1097 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 18 15 33 1,074,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
74 فناوري اطلاعات مدیر شبکه novell-net ware 1098 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 4 7 190,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
75 فناوري اطلاعات مونتاژکار وارتقا سیستم های شخصی 1099 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 4 6 9 260,880 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
76 فناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی 1100 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 27 35 818,945 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
77 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای linux 1101 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 8 12 20 663,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
78 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای solaris 1102 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 9 13 443,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
79 فناوري اطلاعات مهندسی protel در oracle 1103 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 5 13 18 584,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
80 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس perl 1104 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 11 18 604,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
81 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس c#(web application) 1105 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 6 12 18 594,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
82 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس windows # 1106 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 9 18 27 891,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
83 فناوري اطلاعات مهندس پشتیبان نرم افزار open source 1107 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 20 32 1,052,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
84 فناوري اطلاعات مهندس تحلیلگر ooوطراحی با uml 1108 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 8 11 19 609,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
85 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده ADO.NET باsql 1109 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 8 11 19 609,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
86 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب با java script 1110 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 10 17 544,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
87 فناوري اطلاعات مهدس توسعه دهنده سیستم ها با XML 1111 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 9 13 443,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
88 فناوري اطلاعات مهندس در توسعه وب های inter prise 1112 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 6 20 26 866,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
89 فناوري اطلاعات مهندس سازنده وب سایت های E-Commerce 1113 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 8 12 19 636,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
90 فناوري اطلاعات مهندس طراح DB رابطه ای 1114 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 11 13 24 770,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
91 فناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات وبهینه سازی وب 1115 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 5 9 307,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد