پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400
رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 كنترل ابزار دقيق تعميركار پنوماتيك 1017 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 7 11 18 440,053 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 كنترل ابزار دقيق طراح وتحليلگر مدارات ميكرو كنترلر خانواده 1018 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 21 13 34 784,266 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 كنترل ابزار دقيق طراح وتحليلگر مدارات ميكرو كنترلر خانواده 8051 1019 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 19 18 36 845,186 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 كنترل ابزار دقيق طراح وتحليلگر مدارات ميكرو كنترلر خانواده8051 1020 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 19 18 36 824,190 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 كنترل ابزار دقيق كارورautomation studio 1021 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 2 6 8 213,222 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 كنترل ابزار دقيق كارور PLCدرجه 1 1022 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 15 13 28 656,612 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 كنترل ابزار دقيق كارور PLCدرجه 2 1023 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 13 16 29 672,645 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 كنترل ابزار دقيق مسئول كاليبراسيون 1024 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 24 8 32 714,457 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد