پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400
رديف رشته نام استاندارد كد استاندارد حداقل تحصيلات نظري عملي كار آموزي پرو‍ژه مجموع نفر ساعت تئوري(ريال) نفر ساعت عملي(ريال) شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصلهای مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 كنترل ابزار دقيق تعميركار پنوماتيك 8-49/95/1/2 ديپلم 46 107 0 0 153 9000 10000 1,484,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 كنترل ابزار دقيق طراح وتحليلگر مدارات ميكرو كنترلر خانواده 0-23/93/1/1 ديپلم 140 132 0 0 272 8000 9000 2,308,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 كنترل ابزار دقيق طراح وتحليلگر مدارات ميكرو كنترلر خانواده 8051 0-23/91/1/3 ديپلم 124 176 0 0 300 8000 9000 2,576,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 كنترل ابزار دقيق طراح وتحليلگر مدارات ميكرو كنترلر خانواده8051 3/1/91/23-0 ديپلم 124 176 0 0 300 7000 8000 2,276,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 كنترل ابزار دقيق كارورautomation studio 0-32/36/1/1 فوق ديپلم 13 57 0 0 70 12000 13000 897,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 كارور PLCدرجه 1 0-84/55/1/4 ديپلم 100.5 131.5 0 40 272 8000 9000 2,347,500 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 كنترل ابزار دقيق كارور PLCدرجه 2 0-84/55/2/4 ديپلم 86 156 0 30 272 8000 9000 2,362,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 كنترل ابزار دقيق مسئول كاليبراسيون 8-42/34/1/2 فوق ديپلم 158 82 0 0 240 8000 9000 2,002,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد