پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400
رديف رشته نام استاندارد كد استاندارد حداقل تحصيلات نظري عملي كار آموزي پرو‍ژه مجموع نفر ساعت تئوري(ريال) نفر ساعت عملي(ريال) شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 عمران بنای سفت کار 9-51/23/1/4/1 راهنمايي 69 201 0 0 270 7500 9500 2,427,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 عمران تحلیلگر وطراح سازه های بتنی وفلزی 0-22/17/1/2 فوق دیپلم 48 64 0 0 112 11000 12000 1,296,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 عمران تحلیلگر وطراح سازه ای سه بعدی با برنامه ETABS 0-22/17/1/2 فوق دیپلم 53 59 0 0 112 13000 15000 1,574,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 عمران طراح دفاتر اداری وتجاری به کمک نرم افزار HOME 0-32/54/1/3/6/ دیپلم 28 52 0 0 80 11000 12000 932,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 عمران طراح فضاهای بزرگ (هتل وفروشگاه )با کمک نرم افزار HOUSE 0-32/54/2/2/1 دیپلم 20 40 0 0 60 11000 12000 700,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 عمران طراح معماری داخلی 0-21/25/1/2 دیپلم 104 624 0 0 728 8000 9000 6,448,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 عمران طراح نمای ساختمان به کمک نرم افزار 0-32/54/2/2/5 دیپلم 8 12 0 0 20 11000 12000 232,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 عمران طراحی معماری به کمک archicad 0-32/54/2/0/4 دیپلم 28 52 0 0 80 11000 12000 932,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
9 عمران کارور اطلاعات جغرافیایی GISبا نرم افزار 0-31/28/1/2/1 دیپلم 20 28 0 0 48 8000 10000 440,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
10 عمران کارور سیستم اطلاعا ت GIS 0-31/28/1/2 دیپلم 32 16 0 0 48 17000 20000 864,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
11 عمران مدیر پروژه 2-19/25/1/2 لیسانس 224 184 0 32 440 15000 16000 6,816,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
12 عمران مدیر دفتر فنی 2-19/27/1/2 فوق دیپلم 120 128 32 0 280 15000 16000 4,328,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
13 عمران نقشه بردار 0-31/21/1/2/1 دیپلم 53 157 0 0 210 17000 20000 4,041,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
14 عمران نقشه برداری با دستگاه های الکترونیکی total 0-31/21/1/1/4 دیپلم 20 25 0 0 45 17000 20000 840,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
15 عمران نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2 0-32/54/2/3 راهنمايي 150 250 0 0 400 8000 9000 3,450,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد