پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400
رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 عمران بنای سفت کار 1154 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 10 20 30 692,010 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 عمران تحلیلگر وطراح سازه های بتنی وفلزی 1155 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 6 14 273,504 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 عمران تحلیلگر وطراح سازه ای سه بعدی 1156 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 8 6 14 398,730 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 عمران طراح دفاتر اداری وتجاری به کمک نرم افزار 1157 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 4 5 9 221,496 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 عمران طراح فضاهای بزرگ (هتل وفروشگاه )با 1158 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 4 7 165,480 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 عمران طراح معماری داخلی 1159 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 16 62 78 1,791,504 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 عمران طراح نمای ساختمان به کمک نرم افزار 1160 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 1 1 2 56,016 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 عمران طراحی معماری به کمک archicad 1161 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 4 5 9 221,496 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
9 عمران کارور اطلاعات جغرافیایی GISبا نرم افزار 1162 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 3 6 185,640 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
10 عمران کارور سیستم اطلاعا ت GIS 1163 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 5 2 6 179,520 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
11 عمران مدیر پروژه 1164 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 34 18 52 1,002,240 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
12 عمران مدیر دفتر فنی 1165 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 18 13 31 627,888 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
13 عمران نقشه بردار 1166 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 16 24 537,930 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
14 عمران نقشه برداری با دستگاه های الکترونیکی total 1167 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 3 6 175,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
15 عمران نقشه کشی عمویم ساختمان درجه 2 1168 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 23 25 48 1,059,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد